Salgs- og leveringsbetingelser

Elprint ApS – Salgs- og leveringsbetingelser 2018-06-11.pdf (0.1 Mb)

 1. Anvendelse
  1. Elprint ApS’ nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse ved ethvert salg fra Elprint ApS (herefter også benævnt ”Sælger”) til kunden (herefter benævnt ”Køber”).
  2. Køber oplyses om Sælgers salgs- og leveringsbetingelser via ordrebekræftelsen og er selv ansvarlig for at gennemlæse samt at ajourføre sig om der skulle forekomme ændringer i disse.
  3. Undtagelser til disse betingelser er kun gældende, hvis disse er skriftligt godkendt af Elprint ApS.
 2. Persondata
  1. Ved henvendelse til Sælger forbeholder Sælger sig ret at registrere dette.
  2. Ved henvendelse i forbindelse med tilbud eller ordre, vil Sælger oprette dig i vores system for at kunne imødekomme din forespørgsel/ordre.
  3. Dine persondata bliver kun videregivet til tredje mand i det omfang der er nødvendigt for at kunne behandle din forespørgsel.
  4. Tredje mand kan sende vare til dig også selvom dette sker uopfordret fra din side ligesom tredje mand kan få adgang til dine kontaktoplysninger via vores Macaos system hvis denne har en legitim grund til dette – eksempelvis at han skal sende vare til dig og/eller en person i dit firma/organisation.
  5. Se yderligere under vores persondatapolitik på vores hjemmeside.
 3. Pristilbud og accept
  1. Et skriftligt pristilbud fra Sælger er gældende i 30 dage fra tilbuddets datering. Det i tilbuddet angivne leveringtidspunkt er alene vejledende, og leveringstiden er først endelig, når den er anført i ordrebekræftelsen, jf. dog i øvrigt pkt. 6 om levering.
  2. Når Køber accepterer et tilbud og Sælger skriftligt har bekræftet Købers ordre, er en bindende aftale indgået.
 4. Priser
  1. Sælgers angivne priser er altid eksklusive moms. Der faktureres i danske kroner (DKK) og priserne er inklusive fragt, medmindre andet er angivet.
 5. Betaling
  1. Betalingen skal erlægges inden fakturaens angivne forfaldsdato og skal ske uopfordret.
  2. Erlægger Køber ikke betaling i rette tid, er Sælger berettiget til fra forfaldsdagen at påberegne morarente med 2 % pr. påbegyndt måned samt kræve rykkergebyr på 100 kr. for rykkerskrivelsen.
  3. Manglende overholdelse af Sælgers betalingsvilkår anses som væsentlig misligholdelse, der berettiger Sælger til at standse yderligere leverancer samt til at kræve ethvert tilgodehavende, forfaldent som uforfaldent, indbetalt straks.
  4. Køber er hverken berettiget til at holde nogen del af det fakturerede beløb tilbage, eller til at foretage modregning i nogen del af det fakturerede beløb med eventuelle modkrav mod Sælger, som ikke skriftligt er anerkendt og accepteret af Sælger.
  5. Uanset om andre betalingsvilkår tidligere måtte være aftalt med Sælger, er Sælger i tilfælde af Købers forsinkelse med købesummens betaling, berettiget til at gøre fremtidige leverancer betinget af kontant betaling, eller at Køber stiller fornøden sikkerhed.
 6. Levering
  1. Forsendelse sker for Købers risiko.
  2. Hvis ikke andet er aftalt gælder leveringstiden fra den dato sælger har sendt ordrebekræftelsen til kunden.
  3. Forsinket levering giver ikke isoleret set Køber ret til at annullere ordren.
  4. I tilfælde af forsinkelse skal Køber reklamere straks. Køber kan herefter alene hæve købet, såfremt Sælger ikke har leveret senest 14 hverdage efter skriftligt påkrav til Sælger fra Køber. Køber kan i intet tilfælde kræve erstatning som følge af forsinkelse.
  5. Det i tilbuddet angivne leveringstidspunkt er alene vejledende, og leveringstiden er først endelig, når den er anført i ordrebekræftelsen. Leveringstiden i ordrebekræftelsen er fastsat af Sælger efter bedste skøn i overensstemmelse med de forhold, der foreligger ved ordrebekræftelsens afsendelse.
  6. Den angivne leveringsdato er afgivet under forudsætning af, at alle tekniske specifikationer og oplysninger vedrørende produktets fremstilling er fremkommet på tidspunktet for Købers afgivelse af ordren. Hvis ikke dette er tilfældet, forbeholder Sælger sig ret til at forlænge leveringstiden. Dette gælder også for problemstillinger vedrørende produktets fremstilling som evt. først opdages efter produktionen er påbegyndt.
 7. Tekniske spørgsmål
  1. Efter bestilling kan tekniske spørgsmål om design, specifikationer eller andet forekomme. Køber forpligter sig til at svare hurtigt og indenfor normal kontortid på eventuelle spørgsmål. Ved manglende eller forsinket svar kan leveringtid udskydes uden Sælger kan gøres ansvarlig for dette.
 8. Force Majeure
  1. Sælger er ikke ansvarlig for forsinkelse i tilfælde af force majeure. Skulle der som følge af arbejdskonflikt, eller andre omstændigheder udenfor parternes kontrol opstå forsinkelser, er parterne uden ansvar for dette. Skulle forsinkelsen overstige 4 uger kan parterne skriftligt hæve aftalen. Køber eller sælger er ikke erstatningsansvarlig for dette.
 9. Ejendomsforbehold
  1. Sælger forbeholder sig ejendomsretten til det solgte, indtil hele købesummen er betalt af køber.
  2. Alle tekniske dokumenter omhandlende et produkt i en købsaftale, (gerberfiler, tegninger, specifikationer mv.), som er overleveret fra Køber til Sælger er kun Købers ejendom i det oprindelige og tilsendte format. Når Sælger behandler de tekniske dokumenter, overgår rettighederne til de behandlede filer dermed til Sælger.
  3. Alle fremsendte tegninger og beskrivelser forbliver Sælgers ejendom og må ikke uden tilladelse kopieres, reproduceres, overgives til eller på anden måde bringes til tredjemands kundskab.
  4. Sælger forbeholder sig ret til at videregive eventuelle af Køber til Sælger udleverede tegninger og tekniske specifikationer til underleverandører, i det omfang dette er nødvendigt for produktion af varen.
 10. Ansvarsbegrænsning
  1. Sælger er under ingen omstændigheder erstatningsansvarlig over for Køber for driftstab, tabt fortjeneste, tabte besparelser eller andre indirekte tab eller følgeskader, der skyldes anvendelse af produktet eller manglende mulighed for at anvende dette, også overfor tredje mand, uanset om Sælger er blevet informeret om sådanne kravs mulighed.
 11. Reklamation
  1. Det påhviler Køber straks ved modtagelsen at foretage sædvanlige undersøgelser af det leverede, herunder om mængden er korrekt, og om der er tydelige fejl og mangler.
  2. Reklamationer over at det leverede er mangelfuldt eller ikke kontraktmæssigt, skal ske skriftligt umiddelbart efter varens modtagelse og under alle omstændigheder senest 30 dage efter modtagelsen.
  3. Sælger skal skriftligt acceptere reklamationen. Køber må ikke tage en defekt vare i brug uden aftale med sælger.
  4. Mangler, der burde have været opdaget i forbindelse med Købers undersøgelsespligt, kan ikke påberåbes efter udløbet af overstående frister.
  5. Sælgers kompensation for en defekt/mangelfuld vare er udelukkende en erstatning af nøjagtig det samme produkt som Sælger har leveret til Køber, i samme mængde og med samme leveringstid og leveringsadresse.
  6. Kompensation er betinget af Købers fremsendelse af en klar beskrivelse af og dokumentation for den defekte/mangelfulde vare, enten i form af billedmateriale, hvor EP-nummeret klart og tydeligt forekommer, og/eller ved at Køber leverer den defekte/mangelfulde vare til Sælger inden 30 dage efter levering.
  7. Det skal være tydeligt, at der er tale om en produktionsfejl (evt. fremstillings- eller materialefejl), da ansvaret efter produktion ligger hos køber.
 12. Tvister
  1. Enhver uoverensstemmelse mellem Køber og Sælger, der ikke kan bilægges ved forhandling, skal forelægges Roskilde Ret under anvendelse af dansk ret.
Sidebar